Statystyka: Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych pilotów

Don't drink and fly

Alkohol, to problem dość powszechnie występujący w naszej przestrzeni społecznej, którego mimo zaostrzenia przepisów Kodeksu Karnego nie udało się jak dotychczas wyeliminować. Lansowanie nowej kultury picia, czyli spożywania alkoholi niskoprocentowych zamiast mocnych nie rozwiązuje problemu, a wręcz go pogłębia. Nadużywanie „trunków” staje się coraz większym problemem i wyraźnie zmienia swój charakter. Liczne kampanie reklamowe ukształtowały, szczególnie wśród młodzieży przekonanie iż alkohol, a zwłaszcza piwo jest nieodłącznym elementem młodzieżowej kultury. Jak pokazują statystyki problem dotyka także środowiska lotniczego. 

Z posiadanych przez nas danych wynika, że aż pięć razy alkohol stał się przyczyną wypadku lotniczego. Art. 135 pkt 6. Ustawy Prawo Lotnicze stwierdza, iż w przypadku stwierdzenia, że:

1) statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną,
2) osoba używająca statku powietrznego była pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
3) statek powietrzny został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) statek powietrzny był używany w wyniku przestępstwa, w szczególności uprowadzenia

Komisja może odstąpić od badania wypadku lub incydentu lotniczego, powiadamiając jednocześnie właściwe organy o podejrzeniu naruszenia przepisów karnych.” 

Mimo to każde tego typu zdarzenie poddane jest badaniu lub analizie, na podstawie których sporządzony zostaje raport lub uchwała zawierające zalecenia profilaktyczne.

Najczęstsze, to: Omówienie w określonym środowisku zdarzenia w kontekście „zero tolerancji dla spożywania alkoholu przed lotem” oraz wprowadzenie do szkolenia lotniczego obowiązkowych zajęć na temat: „Wpływ alkoholu na sprawność psychofizyczną pilota podczas lotu.”

Trudno, oprócz braku wyobraźni i odpowiedzialności, przypisać tego rodzaju wypadkom jakiekolwiek inne przyczyny, a obecność takich zachowań w środowisku lotniczy, to nic innego jak testowanie granic absurdu.
 

Rok
MiesiącWypadki
2003Kwiecień1 - Numer akt: 36/03
2004Październik1 - Numer akt: 272/04
2008Maj1 - Numer akt: 218/08
2010Czerwiec2 - Numer akt: 600/10 i 625/10


Dla przestrogi przypomnijmy o odpowiedzialności z jaka muszą liczyć się osoby zasiadające za sterem pod wpływem alkoholu. Być może świadomość skutków prawnych skłoni do refleksji tych, którzy po „spożyciu” zechcą pilotować samolot. Ważne, aby pamiętali, że w takiej sytuacji stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także innych pilotów, pasażerów i potencjalnych osób na ziemi. 

Kodeks Karny - Rozdział XXI Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Art. 174. 


§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 178.

§ 1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, 174 lub 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. 

Art. 178a.

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 179. 

Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na drodze publicznej przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego lub osobę nie posiadającą wymaganych uprawnień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ustawa Prawo Lotnicze:

Art. 100. 1. 

Licencję lub wynikające z niej niektóre uprawnienia można cofnąć albo zawiesić w przypadku stwierdzenia, że członek personelu lotniczego:

3) wykonując czynności lotnicze, do których uprawnia go licencja, zagraża bezpieczeństwu ruchu lotniczego.

comments powered by Disqus