Statystyka: Zdarzenia lotnicze związane z utratą łączności

Komunikacja radiowa w kabinie pilota

Dość częstym, ale w większości przypadków niegroźnym czynnikiem zagrażającym bezpieczeństwu w powietrzu, jest utrata łączności radiowej oraz jej zamierzony lub niezamierzony brak. Wśród zdarzeń lotniczych badanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, z których raporty opublikowane zostały na portalu bezpieczeństwo.dlapilota.pl, brak jest na szczęście zdarzeń zakończonych tragicznie, jednakże problemu braku lub utraty łączności nie można bagatelizować.

Łączność radiowa umożliwia sprawne i bezpieczne poruszanie się w przestrzeni powietrznej i jest podstawową kwestią umożliwiającą skoordynowanie coraz to większego natężenia ruchu statków powietrznych. Zgodnie z dostępnymi raportami, brak łączności był powodowany zarówno błędami pilotów, kontrolerów czy obsługi na lotniskach, jak również często niesprawnością sprzętu. W niektórych przypadkach nie ustalono jego przyczyny.


Wśród przyczyn utraty łączności lub braku jej nawiązania w badanych przez PKBWL incydentach znalazły się:

 • pagórkowaty teren (zakłócenia)

 • wadliwe słuchawki dowódcy statku powietrznego

 • nieustalona usterka bloku radiostacji

 • nieskontrolowanie przez pilotów panelu wyświetlacza radia po zakończeniu nadawania

 • brak kontroli okresowej stanu i konserwacji przycisku nadawania radia

 • nieprzestrzeganie przepisów i brak znajomości obowiązujących procedur

 • niewłaściwe obsługiwanie radiostacji i prowadzenie korespondencji radiowej (kierowca samochodu)

 • niewłaściwe prowadzenie korespondencji radiowej przez kontrolera ruchu lotniczego

 • niewłaściwy monitoring częstotliwości radiowych przez załogę samolotu

 • nawiązanie łączności z niewłaściwym sektorem ATC

 • niesprawność techniczna radiostacji używanej przez operatora pojazdu

 • nieutrzymywanie przez pilota samolotu ciągłego nasłuchu na właściwym kanale łączności fonicznej oraz niezgłaszanie swojej pozycji organowi zapewniającemu informację powietrzną

 • wyciszenie radia przez ucznia pilota

 • wykonywanie lotu przez ucznia-pilota bez łączności z kontrolerem

 • nieprawidłowe manipulowanie przełącznikami na panelu audio

 • niewłaściwe słuchanie readback’ów i podpisów stacji nadawczych

 • błąd identyfikacji - przypisanie do pojedynczego track'u dwóm obcym stacjom nadawczym


Okoliczności sprzyjające zdarzeniom związanym z brakiem łączności radiowej:

 • brak sprawdzenia łączności radiowej po dłuższym braku słyszalnej korespondencji

 • niekorzystanie w trakcie lotu z map trasowych, na których umieszczone są częstotliwości radiowe właściwych sektorów ATC

 • niewłaściwy wybór częstotliwości oraz brak jej weryfikacji przez członków załogi

 • niewłaściwy odbiór zezwolenia przy jednoczesnym braku wzajemnego zweryfikowania jego poprawności przez członków załogi

 • niewłaściwe przekazanie zezwolenia przez ATC

 • brak przypomnienia, drogą radiową z odpowiednim wyprzedzeniem, uczniowi-pilotowi przez instruktora nadzorującego loty szybowcowe o nakazie lądowania przed godziną rozpoczęcia aktywności CTR

 • brak oznakowania drogi technicznej, wskazującego odległość bezpieczną od drogi startowej


Niektóre zalecenia PKBWL:

 • omówić specyficzne uwarunkowanie wykonywania lotów w obowiązującej przestrzeni powietrznej (MATZ lub CTR), w kontekście zaistniałego incydentu

 • uzgodnić zasady wykonywania lotów szybowcowych na lotnisku EPBY

 • opracować i wdrożyć odpowiednie procedury postępowania w przypadku, gdy załoga samolotu nie stosuje się do zapisów AIP Polska, a także nie utrzymuje stałej dwukierunkowej łączności radiowej z organem kontroli lotniska

 • wprowadzić obowiązek używania przez personel operacyjny organów służb ruchu lotniczego osobistych słuchawek nagłownych na stanowiskach radarowych podczas pracy

 • zwrócić uwagę pilotom, by bacznie zwracali uwagę na prawidłowe ustawienie przełączników na panelu sterowania audio

 • z materiałami zdarzenia zapoznać personel organów kontroli lotniska (TWR), ze zwróceniem szczególnie uwagi na obowiązek odsłuchiwania („readback’u”) wydanego zezwolenia i odpowiednio wcześniejszego przekazywania na łączność z kontrolerem TWR statków powietrznych

 • rozważyć wprowadzenie następującego modelu pracy na TWR EPWA: operator DEL – pracuje w słuchawkach, kontrolerzy GND i TWR – pracują bez słuchawek

Zachęcamy do zapoznania się z badanymi przez PKBWL zdarzeniami:
 

wyszukiwarce w polu "Czynniki zewnętrzne" proszę wybrać: Utrata łączności i następnie szukaj w na dole strony.

comments powered by Disqus