Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Boeing 777 EC-MUA 2020/3923

Data zdarzenia: 
30 December, 2020 - 09:40

Lokalizacja

Poland
52° 9' 56.9988" N, 20° 58' 1.9992" E

 Opis: W czasie, gdy samolot Boeing zbliżał się do TMA Warszawa nastąpiła reorganizacja pracy APP Warszawa. O godz. 09:36:40 kontroler ruchu lotniczego objął stanowisko EC2 APP Warszawa (dalej nazywany „EC APP”). EC APP polecił PC3, jako jego bezpośredni przełożony, opuszczenie stanowiska i pozostanie w trybie gotowości w razie potrzeby rozdzielenia stanowisk EC i PC. Kontroler wykonał polecenie i przeszedł kilka metrów do stanowiska SC4 APP w kierunku środka sali operacyjnej. EC dokonał tym samym połączenia stanowisk operacyjnych EC i PC APP Warszawa i rozpoczął pracę w trybie SPO5, co było niezgodne z zapisami rozdziału 5.2.2 „INOP APP EPWA”. EC APP pozostał jedyną osoba pracującą operacyjnie w organie kontroli ruchu lotniczego APP Warszawa. W tym czasie w rejonie odpowiedzialności APP Warszawa nie było żadnego ruchu. O godz. 09:38:50 EC APP zalogował się do systemu PEGASUS_21. Następnie EC APP odebrał telefon komórkowy i prowadząc rozmowę opuścił stanowisko operacyjne. Później EC APP podszedł w pobliże stanowiska SC APP i tam prowadził rozmowę z kontrolerem, który pozostawał w gotowości do podjęcia pracy operacyjnej na stanowisku PC APP. O godz. 09:41:35 EC ACC Warszawa polecił załodze samolotu Boeing nawiązanie łączności z APP Warszawa. Załoga samolotu Boeing wywoływała APP Warszawa o godz. 09:41:42, 09:42:00 i 09:42:16. W związku z brakiem odpowiedzi załoga ponownie nawiązała łączność z ACC Warszawa. EC ACC Warszawa potwierdził, że częstotliwość była właściwa i ponownie polecił załodze nawiązanie łączności z APP Warszawa. Po wydaniu tego polecenia EC ACC Warszawa zadzwonił do APP Warszawa, ale po 45 sekundach oczekiwania zrezygnował z połączenia. Ustawienie systemu VCS na stanowisku operacyjnym spowodowało, że wywołanie było sygnalizowane krótkim dźwiękiem, a następnie miganiem odpowiedniego pola na ekranie tego systemu. EC APP pozostając w rejonie stanowiska SC APP, około 10 m od własnego stanowiska operacyjnego APP Warszawa, nie był w stanie reagować na wymagające tego wezwania radiowe lub połączenia telefoniczne. Załoga samolotu Boeing wywołała APP Warszawa ponownie o godz. 09:42:45 i 09:43:00. W związku z brakiem odpowiedzi załoga po raz drugi wróciła na łączność z ACC Warszawa. Jeden z kontrolerów ACC Warszawa udał się w rejon stanowiska APP Warszawa i zobaczył, że na stanowiskach operacyjnych nie było nikogo. O godz. 09:43:20 kontrolerzy ACC Warszawa zwrócili uwagę na ten fakt SC APP. O godz. 09:43:30 EC APP wywołał załogę samolotu Boeing, ale nie otrzymał odpowiedzi, ponieważ załoga powróciła na łączność z ACC Warszawa. O godz. 09:43:50 EC ACC Warszawa trzeci raz polecił załodze samolotu Boeing nawiązanie łączności z APP Warszawa. O godz. 09:43:55 Załoga wywołała APP Warszawa, a EC APP odpowiedział na wywołanie. Dalsze podejście do lądowania odbyło się bez problemów.

Miejsce zdarzenia: Sektor DTC ACC Warszawa

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Boeing 777

Znaki rejestracyjne: EC-MUA

Numer akt: 2020/3923

ZałącznikWielkość
2020_3923_uchwala.pdf124.32 KB
comments powered by Disqus