Uchwała o odstąpieniu od badania wypadku zatonięcia motolotni JAZZ-2000 ze skutkiem śmiertelnym 179/07

Data zdarzenia: 
20 May, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Wyszków
Poland
52° 35' 33.4464" N, 21° 27' 52.7256" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 179/07

Miejsce zdarzenia: Wyszków
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: motolotnia JAZZ-2000
Znaki rejestracyjne: brak

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych postanowiła:
Odstąpić od badania zdarzenia lotniczego, w oparciu o art. 135 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.).
W przypadku stwierdzenia, że: […]
3) statek powietrzny został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie z obowiązującymi
przepisami,[…]
- Komisja może odstąpić od badania wypadku lub incydentu lotniczego, powiadamiając
jednocześnie właściwe organy o podejrzeniu naruszenia przepisów karnych.

Jednocześnie Komisja zwraca uwagę, że zupełnie niezrozumiałym jest uchylanie się pilotów od
stosowania przepisów w zakresie kontroli technicznych motolotni, czy ich wpisu do ewidencji
prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od połowy roku 2005 istnieje wymóg
posiadania pozwolenia na wykonywanie lotów, które uwarunkowane jest wpisem do ewidencji
statków powietrznych. Regulacje między innymi w tym zakresie zawiera rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania
niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych
oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2005 r., Nr
105, poz. 904). Komisja przypomina, że ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze zawiera
przepisy karne, które mogą mieć zastosowanie w przypadku niestosowania się do obowiązków
wynikających z przepisów dotyczących działalności motolotniowej.

ZałącznikWielkość
2007_179_U.pdf68.79 KB
comments powered by Disqus