Uchwała ws. śmiertelnego wypadku samolotu Aeroprakt A-22L SP-SDIA nad jeziorem Dworackim 737/08

Data zdarzenia: 
27 September, 2008 - 11:00

Lokalizacja

Poland
53° 59' 4.074" N, 22° 20' 18.636" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 737/08

Miejsce zdarzenia: jezioro Dworackie k/Olecka
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Aeroprakt A-22L
Znaki rejestracyjne: SP-SDIA

Przyczynami wypadku lotniczego były:
1) wykonanie przez pilota gwałtownego zakrętu na wznoszeniu, co doprowadziło do
dynamicznego przeciągnięcia samolotu,
2) wykonywanie manewrów poniżej minimalnej bezpiecznej wysokości w lotach VFR
co uniemożliwiło pilotowi wyprowadzenie samolotu z przeciągnięcia lub użycie
pirotechnicznego spadochronowego systemu ratowniczego.

Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu zdarzenia były:
− wykonanie lotu na klapach co zwiększyło podatność samolotu na dynamiczne
przeciągnięcie,
− cel wykonania manewrów nad jeziorem Dworackim – tj. próba obejrzenia z powietrza
działki pasażera,
− nieduże doświadczenie pilota.

Jednocześnie w trakcie prowadzonego badania stwierdzono, że:
− samolot Aeroprakt A-22L SP-SDIA nie posiadał ważnego pozwolenia na wykonywanie lotów (ważność pozwolenia wygasła 26.08.2008 r.),
− samolot nie został przerejestrowany przez właściciela po jego nabyciu,
− pilot nie prowadził dziennika pracy samolotu co uniemożliwiło ocenę stanu technicznego
samolotu przed wypadkiem oraz ocenę jakości obsług technicznych,
− pilot nie prowadził osobistego dziennika lotów.

Komisja po zapoznaniu się z okolicznościami zdarzenia postanowiła odstąpić od
prowadzenia dalszych czynności badawczych na podstawie art.135 ust.6 punkt 3) ustawy
z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.) tj.:
„W przypadku stwierdzenia, że: […]
3) statek powietrzny został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie z obowiązującymi
przepisami, […]
- Komisja może odstąpić od badania wypadku lub incydentu lotniczego, powiadamiając
jednocześnie właściwe organy o podejrzeniu naruszenia przepisów karnych.”

Zalecenia profilaktyczne:
Po zakończonym badaniu PKBWL nie zaproponowała zaleceń profilaktycznych.

ZałącznikWielkość
2008_737_U_odst.pdf78.47 KB
comments powered by Disqus